Documentació legal

TAULA DE CONTINGUTS

 1. Avís legal i Condicions d’Ús
 2. Política de Privadesa
 3. Política de Cookies
 4. Condicions de venda
 5. Llei aplicable i jurisdicció

1. AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Les següents Condicions Generals regulen l’ús (inclòs el simple accés) de les pàgines web que integren el lloc terradonia.cat i dels continguts que es posen a disposició en elles.

Tota persona que accedeixi al lloc terradonia.cat (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les condicions vigents en cada moment en què accedeixi al lloc, inclosos els termes d’ús, política de privadesa i política de cookies. Si vostè no està d’acord amb qualsevol dels termes inclosos, ha d’abandonar el lloc web.

En tot cas, terradonia.cat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal així com les presents Condicions Generals o, si fos el cas, les corresponents Condicions Particulars.

1.1. DEFINICIONS:

EL LLOC: Formen part del lloc web Terra Dònia totes les pàgines i continguts a les que s’accedeixi sota el domini registrat terradonia.cat.

TITULAR: Aquesta web és de Sònia Ortega Juncosa, amb NIF 39.359.483-C i Adreça a C/del Solanet 9B 25282 Sant Llorenç de Morunys (Lleida). Adreça electrònica: soniajuncosa@terradonia.cat

FINALITAT: A la web terradonia.cat s’hi exposen continguts sobre Terra Dònia amb l’objectiu de facilitar als clients i públic en general la informació dels productes i serveis que s’ofereixen per a la seva venda online.

CONTINGUTS: Tota la informació inclosa a les pàgines del lloc web, dades i arxius publicats al lloc web que són propietat del titular del lloc web o de tercers quan així s’especifiqui.

USUARI: L’accés i/o ús d’aquest lloc atribueix la condició d’usuari.

CLIENT: Tota persona que adquireix algun dels productes oferts en aquesta web a través de la botiga online.

MEMBRES: Tota persona que obre el seu propi compte d’usuari per tal de facilitar la gestió de les seves compres a la botiga online.

SUBSCRIPTORS: Aquells usuaris que desitgen i consenten rebre correus promocionals amb les novetats, ofertes temporals i cupons de descompte aplicables per a la compra dels productes de la botiga online.

1.2. ÚS DEL LLOC

L’usuari accepta que:

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, el present Avís Legal, la Política de privadesa i la Política de Cookies amb els termes i les Condicions que conté, així com les condicions particulars que, en el seu cas, el complementin, en relació a determinats continguts del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que el simple accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb terradonia.cat.

1.3. FUNCIONAMENT DEL LLOC

Degut a la natura d’internet, no es pot garantir plenament que no hi hagi cap interrupció en l’accés als continguts de la pàgina i que les transmissions estiguin lliures d’errors. A més, en ocasions, l’accés es podrà suspendre o restringir-se temporalment per a realitzar tasques de reparació o manteniment, i per a la implementació de noves eines. S’intentarà, en la mesura del possible, minimitzar la freqüència i la durada d’aquestes suspensions i restriccions d’accés.

Terra Dònia es reserva el dret a denegar qualsevol intent d’accés al web o el seu contingut.

1.4. COMPROMISOS I OBLIGACIONS

Quan un Usuari faciliti dades per qualsevol dels mitjans disponibles en el lloc, haurà de comprovar que són correctes i completes.

L’Usuari que accedeix al lloc ha de conèixer les Condicions d’ús, la Política de Privacitat, i la Política de Cookies, que pot llegir més endavant en aquesta mateixa pàgina, i que regeixen totes les visites que es realitzen.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que s’ofereixen des d’aquest lloc i, concretament i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

– Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

– Provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.

– Utilitzar el lloc de manera que causi o pugui causar que el contingut o l’accés al mateix es vegin interromputs, danyats o deteriorats.

A l’usuari se li concedeix el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un hipervincle que dirigeixi als continguts del lloc, sempre que dit enllaç no representi al propi lloc, el titular o els seus usuaris de forma falsa, errònia, despectiva i d’altra forma ofensiva.

En la utilització del lloc terradonia.cat l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets del lloc web o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal terradonia.cat o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització del lloc.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment del titular del lloc qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, el titular no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de dita alteració o manipulació per tercers.

Els usuaris poden enviar comunicacions, suggeriments, idees, preguntes o altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, amenaçador, difamatori, invadeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual, sigui injuriós o censurable de qualsevol manera per a tercers, o contengui virus informàtics, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de spam.

No està permès suplantar la identitat d’una altra persona o entitat, ni mentir de qualsevol forma sobre l’origen d’un contingut.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Respecte dels continguts d’aquest lloc, es prohibeix:

– La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, excepte per a ús privat, a menys que es compti amb l’autorització expressa prèvia i per escrit de terradonia.cat. Aquesta prohibició no afecta la compartició de pàgines del lloc a les xarxes socials.

– La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.

– Qualsevol vulneració dels drets del titular o dels altres usuaris.

L’usuari ha de ser conscient que és ell, segons la normativa vigent, i no el lloc, el responsable de tota comunicació electrònica i contingut enviats des del seu ordinador, i que s’ha d’emprar aquest lloc únicament amb fins lícits.

1.5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Terra Dònia no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:

– Qualsevol incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. S’exclou tota responsabilitat per la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus continguts.

– Per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta.

– Per l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

– Per l’ús il·lícit o indegut, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

– Per la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i que es recomanin o es posin a disposició dels usuaris en el lloc web.

Terra Dònia no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a aquesta pàgina web.

Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a terradonia.cat, pel que no es fa responsable del contingut que es reculli en dites pàgines web.

Així mateix, terradonia.cat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

1.6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal terradonia.cat ni sobre cap dels seus elements integrants, i queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilizació, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, tret dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Tota la informació que es rebi al web o mitjançant correu electrònic, com comentaris, suggeriments o idees es considerarà cedida a terradonia.cat de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la Web, ho haurà de notificar a terradonia.cat indicant:

– Dades de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas que la reclamació la presenti un tercer distint de l’interessat.

– Senyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual senyalats i declaració expressa en la que l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

2. POLÍTICA DE PRIVADESA

2.1. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquesta declaració té com a finalitat informar els usuaris de la Política general de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per terradonia.cat.

La privacitat en el tractament de les dades personals és important per a terradonia.cat, i és obligatòria l’acceptació d’aquestes condicions pels usuaris quan decideixen emplenar qualsevol dels formularis on es recullen aquests tipus de dades.

Aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, pel que s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

En aquest lloc no es sol·licita informació personal tret que sigui imprescindible per prestar la informació que el propi usuari sol·liciti.

No es comparteix informació personal amb ningú, excepte per complir la llei o en cas que es disposi del consentiment de l’usuari.

No s’utilitzen les dades personals amb cap finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

La persona responsable del tractament de les dades és la titular del lloc web, segons consta a l’apartat 1.1 de la present documentació legal.

2.2. PRINCIPIS D’APLICACIÓ

En el tractament de les dades personals que es facilitin s’aplicaran els següents principis:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre es requerirà el consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o vàries finalitats específiques que s’informaran prèviament de forma transparent.

– Principi de minimització de dades: Només es sol·liciten les dades estrictament necessàries en relació a la seva finalitat.

– Principi de limitació dels temps de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament.

– Principi d’integritat i confidencialitat: es garanteix una seguretat i confidencialitat adequada a les dades proporcionades. Es prenen precaucions per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

2.3. ORIGEN DE LES DADES I FINALITAT DEL SEU TRACTAMENT

Quan un usuari es connecta en aquest lloc web per enviar un correu al titular, està facilitant informació de caràcter personal com poden ser el nom, llinatges o l’adreça de correu electrònic. En facilitar aquesta informació l’usuari dóna el seu consentiment perquè aquestes dades siguin recopilades, utilitzades, gestionades i emmagatzemades per terradonia.cat.

Les dades personals a terradonia.cat procedeixen de:

– Formulari de contacte: Es sol·liciten les dades Nom i Email, per respondre els requeriments, dubtes, suggeriments, etc dels usuaris de terradonia.cat. Les dades estaran ubicades en els servidors de Webempresa dins la UE.

– Formulari de subscripció: Es sol·liciten les dades Nom i Email, amb la finalitat de gestionar l’alta com a subscriptor per a la recepció del butlletí de novetats, promocions i ofertes exclusives. Les dades es desaran a una base de dades propietat d’[EMAILMARKTING], empresa subscrita al Privacy Shield.

– Formularis de registre: Es sol·licita l’Email, per a gestionar l’alta com a membre amb compte propi a la botiga online. L’usuari pot completar des de la seva Àrea de Client la resta de dades que d’altra manera s’hauran de complimentar en el formulari de finalizació de compra. Les dades estaran ubicades en els servidors de Webempresa dins la UE.

– Formulari de finalització de compra: Es sol·liciten les dades Nom, Cognoms, País, Adreça, Email, NIF/CIF per a la facturació i/o enviament dels productes comprats a la botiga online. Les dades estaran ubicades als servidors de Webempresa dins la UE. Així mateix, es podrà sol·licitar les dades de la targeta de crèdit segons el mètode de pagament escollit per efectuar dit pagament de la comanda a través de la passarel·la de pagament.

Si no es faciliten les dades sol·licitades o no s’accepta la present política de privacitat suposa la impossibilitat de contactar i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Existeixen altres finalitats per les que es tracten les teves dades personals:

– Per garantir el compliment de les condicions d’us i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajudin aquest lloc a garantir la confidencialitat de les dades que es recullen.

– Per millorar l’experiència i usabilitat del lloc web, també es recullen dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega pel lloc i que es detalla a la política de cookies.

– Per gestionar les xarxes socials. Terra Dònia pot tenir presència en xarxes socials. S’informa els usuaris que es disposa de comptes oficial a les xarxes socials, amb la finalitat principal de promocionar els serveis i productes de Terra Dònia.

L’usuari que disposa d’un compte a les xarxes socials i que s’uneix com a seguidor als perfils socials del lloc, consent el tractament de les dades públiques del seu perfil, en especial el seu nom de contacte. Aquestes dades són utilitzades únicament dins la pròpia xarxa social.

El tractament de les dades de persones que es facin seguidores a les xarxes socials dels comptes de terradonia.cat es regiran per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’us, polítiques de privacitat o normatives d’accés de la pròpia xarxa social en cada cas. Es tracten les dades amb la finalitat d’administrar correctament la presència a la xarxa social, informant de novetats de terradonia.cat així com qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Així mateix, el correu electrònic facilitat a terradonia.cat per qualsevol dels mitjans anteriorment mencionats podrà ser utilitzat per a la recerca i generació de públics o audiències similars a Facebook Ads o efectuar campanyes de remàrketing, segons els termes de dita plataforma publicitària.

En cap cas s’utilitzaran perfils de seguidors per enviar publicitat de manera individual.

Terra Dònia no ven, lloga ni cedeix a tercers dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, sense el consentiment previ.

2.4. DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a terradonia.cat es tracten les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals de l’interessat

– Sol·licitar la seva rectificació o supressió.

– Sol·licitar la limitació del seu tractament

– Oposar-se al tractament

– Sol·licitar la portabilitat de les dades

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició a través de correu electrònic a: soniajuncosa@terradonia.cat juntment amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Es deixaran de tractar, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades que hagis facilitat i en un format estructurat, d’us comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment.

– Les dades s’hagin facilitat per la persona interessada.

– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Quan exerceixes el dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutel·la judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, si consideren que el tractament de dades personals infringeix la normativa vigent.

2.5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment.

Per contactar l’empresa en aquest lloc es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

2.6. CATEGORIES DE DADES RECOLLIDES

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

En cap cas es tracten categories de dades especialment protegides.

2.7. DESTINATARIS DE LES DADES

Algunes eines que s’utilitzen a terradonia.cat per tractar les dades personals proporcionades pels usuaris són propietat de tercers, sota les seves pròpies condicions de privacitat.

Google Analytics: Servei d’analítica web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats a l’ordinador de l’usuari, per ajudar terradonia.cat a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie (inclosa l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Tens més informació sobre les cookies a l’apartat de Política de Cookies.

Webempresa: Empresa d’allotjament web de terradonia.cat, ubicada a la Unió Europea.

Mailchimp: Servei d’Email marketing amb domicili als Estats Units i adherida al Privacy Shield entre la Unió Europea i els EUA.

2.8. TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

2.9. SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

Terra Dònia es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de desar-los, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons l’estat de la tecnologia, d’acord amb l’establert per la normativa vigent.

Aquest lloc incorpora un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que permet que les dades es transmetin entre un servidor i l’usuari i viceversa de manera íntegra i segura, de foma totalment xifrada.

No obstant, terradonia.cat no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents als mateixos per part de tercers.

Quan es presenti algun incident de seguretat i es constati per terradonia.cat, s’haurà de notificar l’usuari sense demores indegudes i s’haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat tal com es conegui o quan l’usuari ho sol·liciti raonablement.

2.10. NAVEGACIÓ

Quan es navega per les pàgines de terradonia.cat els servidors d’Internet emmagatzemaran la seva adreça IP en els logs d’accés de forma automàtica i amb l’única finalitat de permetre el trànsit per Internet, essent necessari que el seu equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions es puguin realitzar. La seva adreça IP serà utilitzada a més per realitzar estadístiques sobre el nombre de visitants d’aquesta web i la seva procedència.

2.11. EXACTITUD I VERACITAT

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a terradonia.cat, pel que s’exonera el titular del lloc web de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els diferents formularis del lloc.

2.12. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i accepta i consent el tractament dels mateixos per part de terradonia.cat, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

2.13. REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a qualsevol cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment amb una comunicació al titular en els termes establerts en aquesta declaració. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

2.14. CANVIS EN LA POLITICA DE PRIVACITAT

El titular es reserva el dret a modificar la present declaració per adaptar-la a novetats normatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquest supòsit s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

3. POLÍTICA DE COOKIES

En aquest lloc es recull i utilitza la informació segons s’indica a la política de privacitat.

Una manera en què es recull informació és a través de la tecnologia anomenada «Cookies» o Galetes.

A terradonia.cat s’utilitzen les Cookies tal com es descriu a la present declaració.

3.1. QUÈ SÓN LES COOKIES

Les Cookies o Galetes són fitxers que s’emmagatzemen al navegador per mitjà d’un servidor web quan es visita una web determinada per registrar les activitats de l’usuari en aquell lloc.

Una Cookie no és un virus informàtic, ni un troià, ni un cuc, ni és spam, ni programari espia, ni obre finestres pop-up.

3.2. INFORMACIÓ QUE RECULLEN LES COOKIES

Les Cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu navegador, i desen dades de caràcter tècnic, estadístic, preferències personals de continguts.

No proporcionen referències que permetin deduir dades personals ni identifiquen un usuari, sinó el seu navegador. Si es navega habitualment amb un navegador per un lloc amb la sessió iniciada i es canvia de navegador per anar a la mateixa pàgina, es pot comprovar que el segon navegador no manté les seves preferències ni la seva sessió.

Així mateix, terradonia.cat podrà saber totes les pàgines del web vistes pels usuaris, de forma que podrà facilitar o oferir informació adequada als gusts i preferències de cada usuari.

3.3. TIPOLOGIA, FINALITAT I FUNCIONAMENT DE LES COOKIES

La primera finalitat de les Cookies és la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid a les pàgines seleccionades.

La web de Terra Dònia utilitza Cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari.

Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en Cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren en funció de quan es compleix l’objectiu pel qual serveixen (per exemple, per tal que l’usuari es mantengui identificat a un lloc web) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la següent forma:

COOKIES DE RENDIMENT: Aquest tipus de Cookie recorda les teves preferències per les eines que es troben a les pàgines web, pel que no has de tornar a configurar-ho cada vegada que la visites. A mode d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen:

– Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.

– Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el seu navegador.

COOKIES DE GEO-LOCALITZACIÓ: Aquestes Cookies són utilitzades per saber en quin país et trobes quan es navega per la web. Aquesta Cookie és totalment anònima, i només s’empra per ajudar a orientar el contingut a la teva ubicació.

COOKIES DE REGISTRE: Les Cookies de registre es generen una volta l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha iniciat la seva sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en les pàgines amb els següents objectius:

– Mantenir l’usuari identificat de forma que, si tanca una pàgina, el navegador o l’ordinador i en una altre moment o un altre dia torna a entrar en aquella pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari tanca la sessió, de forma que aquesta Cookie s’elimina i la pròxima vegada que entri a la pàgina l’usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.

– Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certes pàgines.

– Addicionalment, algunes pàgines poden utilitzar connectors amb xarxes socials tals com Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra a una pàgina amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a desar una Cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés a les pàgines fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l’accés a les pàgines mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social específica.

COOKIES D’ANALÍTIQUES: Cada vegada que un usuari visita una pàgina, una eina d’un proveïdor extern (com Google Analytics) genera una Cookie analítica a l’ordinador de l’usuari. Aquesta Cookie que només es genera en la visita, servirà en pròximes visites a les pàgines del lloc per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

– Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la “Cookie” (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la tendència al llarg del temps.

– Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius pels usuaris.

– Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Tret que l’usuari decideixi registrar-se a la web, la “Cookie” mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que el pugui identificar. Dites Cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc.

3.4. COOKIES A TERRA DÒNIA

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers. En aquest lloc s’utilitzen les següents cookies que es detallen a continuació:

Inici de sessió: Les cookies per a iniciar sessió et permeten entrar i sortir del teu compte de terradonia.cat

Aquest web utilitza serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar el titular a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat del mateix, però en cap cas s’associen a dades que puguin indentificar l’usuari. Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc. L’usuari pot consultar el tipus de cookies utilitzades per google aquí.

3.5. BLOQUEIG I ELIMINACIÓ DE COOKIES

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies, per impedir la seva instal·lació en el seu equip i esborrar les que estiguin instal·lades, de forma general o particular per a un domini específic. Per favor consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

– Configuració de Cookies per a Google Chrome

– Configuració de Cookies per a Mozilla Firefox

– Configuració de Cookies per a Internet Explorer

– Configuració de Cookies per a Safari

També existeixen complements o extensions per a navegadors que li permeten un major control sobre les cookies.

S’ha de tenir en compte que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir, i algunes funcionalitats poden quedar deshabilitades com, per exemple, mantenir-se identificat, mantenir les compres a la cistella de la compra en una pàgina d’e-commerce, rebre informació dirigida a la seva localització o la visualització d’alguns vídeos.


Aquestes Condicions Generals de Contractació (en endavant, Condicions de Venda) regulen el procés de compra-venda dels productes oferts per Terra Dònia en el catàleg disponible al lloc web terradonia.cat. Aquestes Condicions de Venda vinculen a Terra Dònia i el comprador (Client), atorgant-los una sèrie de drets i obligacions, des del moment en què aquest darrer realitza i accepta una comanda a través de la mencionada pàgina. Són d’obligat compliment i coneixement per ambdues parts, pel que la seva acceptació en donar-se d’alta com a client és imprescindible per a poder formalitzar una comanda. Per aquest motiu, el Client haurà de llegir atentament aquestes condicions. Aquestes Condicions de Venda es regularan pel disposat a la normativa legal vigent.

4.1. OBJECTE DEL CONTRACTE

La compravenda dels productes oferts per terradonia.cat a la seva Web per part del Client.

4.2. ÀMBIT TERRITORIAL DE VENDA

Terra Dònia ven productes a tot el territori espanyol, excepte a les illes Balears, illes Canàries, Ceuta i Melilla.

4.3. PROCÉS D’OFERTA

L’oferta es limita als productes que apareixen a la web terradonia.cat. Cada producte té una fitxa que recull les seves característiques, descripció, i en el seu cas, possibles variacions. En tots els articles s’hi inclou almenys una fotografia i el preu de venda amb l’IVA inclòs. El cost total de la comanda es comunicarà al Client en el moment de realització de la comanda i amb antelació a l’acceptació de la mateixa. El preu dels productes és el que apareix a la web de terradonia.cat en el moment de la realització de la comanda.

4.4. ACCEPTACIÓ DE L’OFERTA

Es produeix en el moment en el qual el Client dóna el seu consentiment exprés amb la comanda realitzada. Prèviament, en el moment de registrar-se com a client, aquest haurà d’haver acceptat les Condicions de Venda.

4.5. PAGAMENT DE LES COMANDES

L’import total serà igual a la suma de la base imposable del preu de tots els productes, la base imposable de les despeses d’enviament (si procedeixen) més l’IVA corresponent (10% actualment segons legislació vigent).

a) Pagament mitjançant Transferència Bancària al compte de Sònia Ortega Juncosa, facilitat al moment de realitzar la comanda.

b) Pagament mitjançant PayPal.

4.6. ENVIAMENT DE LES COMANDES

L’enviament dels productes es farà per empreses logístiques externes. Terra Dònia es reserva el dret de modificar la forma d’enviament en qualsevol moment sense previ avís amb l’objectiu de cercar les millors condicions, qualitat de servei i seguretat en el lliurament dels productes.

L’empresa de transports lliurarà els productes a l’adreça indicada pel Client i a la persona que s’hagi determinat com a receptora, si fos diferent del Client. Aquestes dades estaran consignades a l’albarà de lliurament de la companyia de transports.

4.7. GARANTIA DELS PRODUCTES

Terra Dònia respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin per part del Client durant el termini de garantia de dos anys a comptar des del moment del lliurament del producte.

En cas que un producte sigui defectuós, Terra Dònia procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa o devolució de l’import del producte, sense que suposi cost addicional pel Client.

El Client tindrà un termini màxim de dos mesos per a informar a Terra Dònia de la falta de conformitat amb el funcionament o la qualitat d’un producte a comptar des del moment en el que en tengui coneixement.

Els defectes o desperfectes deguts a una incorrecta utilització o manipulació del material o el desgast produït per un ús normal del material, no s’inclouen en aquesta garantia.

Les reclamacions per danys originats durant el transport hauran de ser efectuades en les 48 hores naturals següents des del lliurament de la mercaderia si els danys no són apreciables exteriorment.

En cas que els danys siguin apreciables exteriorment s’hauran de fer constar clarament
en el mateix acte del lliurament en el corresponent albarà de
recepció. No serà possible admetre cap reclamació per gènere per
a canvi si no s’ha fet constar en aquest moment, especialment en el
caso de marbres, vidres, miralls i ceràmiques, atesa la fragilitat
d’aquests productes.

En cas que el producte adquirit hagi estat traslladat a un lloc distint al del lliurament indicat de la comanda, serà responsabilitat del Client.

En cas que el producte adquirit hagi estat utilitzat en condicions normals d’ús es podrà aplicar la garantia.

4.8. DRET DE DESISTIMENT

Es reconeix al Client el dret de desisitir de la comanda en el termini de catoze dies hàbils comptats des de la recepció de la mateixa, tal i com recull l’article 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del Comerç Minorista. Fora d’aquest termini, no s’aceptaran revocacions de comandes, ni tampoc sobre comandes de subministrament de béns confeccionats conforme les especificacions del Client o
clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin
ser retornats o es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; fora
d’aquest termini, tampoc s’acceptaran devolucions de productes que s’haguessin desprecintat pel Client. Per admetre el producte es
imprescindible que estigui intacte.

El Client que desisteixi de la comanda, es farà càrrec del cost directe de devolució del producte a Terra Dònia per servei de  missatgeria i amb comprovació de mercaderia al lliurament previ a l’acceptació del paquet (article 44.4,2a LOCM). Quan el Client hagi exercit el dret de desistiment o el de resolució, Terra Dònia estarà obligat a retornar les sumes abonades pel Client. La devolució d’aquestes sumes s’efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, en un termini màxim de trenta dies des del desistiment o la resolució.

El Client haurà de comunicar el seu desistiment a terradonia.cat mitjançant correu electrònic a soniajuncosa@terradonia.cat dins d’aquest termini de catorze dies. D’aquesta forma podrà indicar-se al Client el procediment de devolució de la comanda (nombre de devolució, forma d’enviament i adreça de lliurament).

4.9. OBLIGACIONS I DRETS DEL CLIENT

Obligacions:

 • Llegir les presents Condicions Generals de forma prèvia a l’alta com a client.

 • Respectar les Condicions Generals una vegada acceptada la comanda.

 • Pagar el preu determinat en el moment de realització de la comanda.

Drets:

 • Rebre els productes que componen la seva comanda en perfecte estat.

 • Cancel·lar la comanda abans de l’enviament mitjançant un e-mail a l’adreça soniajuncosa@terradonia.cat en un període màxim de 12 hores després de realitzar-lo.

 • Rebutjar la comanda un vegada rebuda per desistiment.

4.10. OBLIGACIONS I DRETS DE TERRA DÒNIA

Obligacions:

 • Actualitzar els preus establerts a la web pels productes.

 • Cancel·lar comandes per impagament del Client.

Drets:

 • Rebre el pagament de les comandes.

 • Cancel·lar la Web o activar el mode de manteniment sense previ avís.

4.11. NOTIFICACIONS

Per als efectes de notificacions, requeriments i escrits de qualsevol classe a què doni lloc el present contracte s’entendrà com a domicili de terradonia.cat l’indicat en l’avís legal d’aquesta web.

4.12. VALIDESA DE LES CLÀUSULES

Encara que es dicti
la invalidesa o inaplicabilitat d’alguna de les clàusules del
present contracte o d’alguna de les seves parts, la resta de les
clàusules o de les seves parts continuaran essent vàlides i essent
aplicables.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els presents avisos legals i polítiques d’ús, termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. En concret, són aplicables:

 • La Llei 34/2002, 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).
 • La Llei Orgànica, 3/2018 de 6 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (adaptació normativa al RGPD).

Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en el mateix es desenvolupa seran competents els Jutjats corresponents en tot cas a la jurisdicció de Sant Llorenç de Morunys. Tot usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.